Regulamin

Regulamin sklepu internetowego www.razshop.com

§ 1

Postanowienia wstępne:

 • Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL http://razshop.com/, zwanego dalej „Sklepem”. 
 • Właścicielem sklepu internetowego dostępnego pod adresem internetowym www.razshop.com jest RAZ SHOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barwałdzie Średnim 8, 34-124 Klecza Górna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa pod numerem KRS 0000733057; numer NIP 5512635313; REGON: 380302531; kapitał zakładowy 5 000,00 zł.

Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady i tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email. 

§ 2

Definicje:

 1. Konsument - osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.razshop.com
 4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto - konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 13.  Sprzedawca - spółka RAZ SHOP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Barwałdzie Średnim 8, 34-124 Klecza Górna, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Dla Krakowa pod numerem KRS 0000733057; numer NIP 5512635313; REGON: 380302531; kapitał zakładowy 5 000,00 zł.

§ 3

Kontakt ze Sklepem:

 1. Adres Sprzedawcy: Barwałd Średni 8, 34-124 Klecza Górna
 2. Adres e-mail Sprzedawcy: therazshop@gmail.com
 3. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów podanych w niniejszym paragrafie.
 4. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres podany w § 3 niniejszego Regulaminu.

§ 4

Wymagania techniczne:

Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

 1. Urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 2. Aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. Włączona obsługa plików cookies.

§ 5

Informacje ogólne:

 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 6 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3.  Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto.


§ 6

Zasady składania Zamówienia:

Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

Realizacja zamówień:

1. Aby zawrzeć umowę sprzedaży, należy złożyć zamówienie na stronie Sklepu. Warunkiem złożenia zamówienia jest podanie w formularzu dostępnym na stronie internetowej Sklepu danych klienta niezbędnych do dostawy Towaru Klientowi. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towarów z dostępnej oferty Sklepu ich rozmiarów oraz ilości poprzez dodanie ich do „Koszyka”.

2.    Do momentu zatwierdzenia wyboru produktów przyciskiem „Zamawiam i płacę” Klient ma możliwość dokonywania zmian i modyfikacji Towarów w zamówieniu, jak i danych teleadresowych do dostawy Towarów.

3.     Wysłanie zamówienia przez Klienta (zatwierdzenie przyciskiem „Zamawiam i płacę” stanowi ofertę Klienta złożoną Sprzedawcy w celu zawarcia Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

4.     Po złożeniu przez Klienta zamówienia otrzyma on na podany w Zamówieniu adres poczty elektronicznej komunikat zawierający informacje dotyczące pozycji w zamówieniu, ilości Towarów, wartości zamówienia, płatności oraz danych teleadresowych Klienta.

5.     Wskazany powyżej komunikat stanowi przyjęcie oferty przez Sprzedawcę, po jego otrzymaniu dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży zamówionych przez Klienta Towarów.

6.     Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia bądź dokonać w nim modyfikacji przed otrzymaniem od Sprzedawcy potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji. W tym celu Klient powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą za pośrednictwem poczty elektronicznej i poinformować Sprzedawcę o rezygnacji z zamówienia.

7.    Wyjaśnianie wątpliwości i nieprawidłowości związanych ze złożonymi zamówieniami lub wykonywaniem Transakcji możliwe jest od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), w godzinach 9:00-17:00 za pośrednictwem poczty email pod adresem therazshop@gmail.com.

8.     Przyjęcie Zamówienia do realizacji następuje po zaksięgowaniu wpłaty i przesłaniu Klientowi potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.

9.     Złożone zamówienie będzie realizowane maksymalnie do 5 dni roboczych.  

10.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień, gdy:

a)   nieprawidłowo wypełniony został formularz zamówienia, natomiast Klient nie dostarczył poprawionych danych po wezwaniu wystosowanym za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Sprzedawcę.

b)     zamówienie złożone było z naruszeniem niniejszego Regulaminu bądź przepisów prawa.

c)    na stronie sklepu wystąpią błędy na które nie ma wpływu Sprzedawca polegających na błędnych informacjach o cenach lub stanie towaru.

d)    w przypadku niestwierdzenia wpłaty klienta, sklep uprawniony jest do anulowania złożonego zamówienia (odstąpienia od umowy sprzedaży), o czym klient zostanie poinformowany, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez klienta adres mailowy.

11. Wszystkie towary oferowane na stronie internetowej sklepu są towarami dostępnymi. Jednakże w wyjątkowych sytuacjach może się zdarzyć, np. w przypadku równoczesnego złożenia zamówienia na ten sam towar przez kilku Klientów, że towar nie będzie dostępny. W takich sytuacjach, w przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, każdorazowo, klient zostanie poinformowany wiadomością e-mail o wartości i ilości sztuk zrealizowanego zamówienia i dacie wysyłki. W razie dokonania przez niego płatności - kwota za niezrealizowaną część zamówienia na życzenie może zostać niezwłocznie zwrócona.

12.  Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny sprzedaży Towaru.

13.Koszty dostawy przy zakupie do 250,00 zł ponosi Klient składający zamówienie Sprzedającego za pośrednictwem strony internetowej www.razshop.com

14.Koszt dostawy towaru zakupionego przez Klienta, o wartości wyższej niż 250 zł ponosi Sprzedawca/Usługodawca


§ 7

Wykonanie umowy sprzedaży:

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 3. Produkt zostanie wysłany przez Sprzedawcę w terminie wskazanym w jego opisie (z zastrzeżeniem ustępu 5 niniejszego paragrafu), w sposób wybrany przez Klienta podczas składania Zamówienia. 
 4. A W przypadku zamówienia Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin.
 5. W przypadku, gdy na stronie trwa preorder, tak jak na "RAZ DROP" (przedsprzedaż) - zamówienia wysyłane są do 21 dni roboczych.
 6. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a) płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane.

b) W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektroniczne lub kartą płatniczą - czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności.

7. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą, sprzedający dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

Dostawa Produktu odbywa się na terenie Europy.

§ 8

Prawo odstąpienia od umowy:

 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail sprzedawcy (therazshop@gmail.com).
 6. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość można pobrać z internetu lub poprzez kontakt na therazshop@gmail.com (w odpowiedzi zostanie wysłana niezbędna instrukcja do wykonania zwrotu towaru).

§ 9

Reklamacja i gwarancja:

1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i oryginalne. 

2. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u sprzedawcy towaru Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym. Jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

3. Reklamację należy złożyć drogą pocztową poprzez odesłanie towaru wraz z pisemnym opisem wady lub formularzem reklamacyjnym uzyskanym po wcześniejszym skontaktowaniu się ze sprzedawcą, dowodem zakupu, przesyłką poleconą na adres sprzedawcy.

4. Koszty przesyłki zwracanego towaru pokrywa klient.

§ 10

Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy...
 2. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:


 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).


§ 11

Dane osobowe w Sklepie internetowym:

 1. Dane osobowe są zbierane i przetwarzane przez Sprzedającego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną oraz zawierania z Klientem i wykonywania umów sprzedaży zamówionych w Sklepie towarów. a w przypadku wyrażenia przez Klienta stosownej zgody dane osobowe będą przetwarzane także w celach marketingowych. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający.


2.Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:


 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 • W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.

3. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.

5. Ust.1 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:

 • dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie (…), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
 • osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw (…) wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw (…) wobec przetwarzania;
 • dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
 • dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.


§ 12

 Prawa własności intelektualnej.

 1. Wszelkie informacje, zdjęcia, grafiki dane i inne materiały udostępniane na stronach internetowych Sklepu (w tym m.in. nazwy, logotypy, kolorystyka, układ witryny, wygląd produktów) oraz wszelkie inne prawa własności niematerialnej związane z treściami na stronach Sklepu przysługują Sprzedającemu lub podmiotom, z którymi Sprzedający zawarł stosowne umowy i są chronione prawami autorskimi, prawami do znaków towarowych lub innymi prawami własności intelektualnej lub przemysłowej.
 2. Dalsze rozpowszechnianie materiałów o których mowa w ust. 1 zawartych na stronach Sklepu jest zabronione, chyba że konkretny materiał został wyraźnie oznaczony inaczej. Zakazane jest usuwanie informacji o prawach autorskich i innych prawach na dobrach niematerialnych jak na przykład prawa do znaków towarowych

§ 13

Postanowienia końcowe:

1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.

2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw - w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.

4. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§ 14

Oferowane metody dostawy oraz płatności:

 1. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu:
 • Kurier DPD

 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 • Przelewy online
 • Płatności elektroniczne
 • Paypal

3. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się na stronach Sklepu.

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.


Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów